The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Education - Cell and Experiment Pathology

PROJECT WORK - MEDICAL STUDENTS


Hur pratar celler med varandra?
Signalegenskaper hos leukotrien D4-receptorn

Handledare: Docent Anita Sjölander, Avdelningen för Exp Patologi, UMAS,
20502 Malmö,Telefon 040-391168, Fax 040-391177.

Projektet syftar till att öka kunskapen om icke-inflammatoriska cellers roll i reglering av den inflammatoriska reaktionen. Huvudsyftet med den här beskrivna undersökningen är att studera om och hur leukotriener kan stimulera en icke-inflammatorisk cell och på så sätt potentiera och/eller förlänga den inflammatoriska processen. Specifikt kommer leukotrien D4-receptorns intracellulära signalsystem i epitelceller att karaktäriseras avseende påverkan på cellernas "second messenger system".

Resultatet av denna studie kan få stor betydelse för vår förståelse av hur inflammations-reaktioner regleras. Inflammationsreaktionen är en central del i kroppens försvarsmekanism mot främmande agens. En defekt eller utebliven reaktion kan leda till svåra infektionssjukdomar. Emellertid kan detta kroppsegna försvar vid alltför uttalad reaktion också leda till destruktion av kroppsegna celler och vävnader, vilket är ett stort problem vid en rad vanliga inflammationssjukdomar. I den inflammatoriska reaktionen deltar flera olika celltyper och samspelet mellan dessa celler regleras med hjälp av lösliga signalsubstanser. En viktig grupp av sådana substanser är leukotriener.

Metoder: Laborativt arbete som bland annat omfattar cellodling, immunoprecipitering, elektrofores, Western blot, spektrofluorometri och fluorescensmikroskopi.

Konfokal dator Cell and experimental pathology

 

Laboratory Cell and Experimental Pathology